Työelämän näkökulma

Työelämän ja oppilaitosten yhteistyö on erittäin tärkeää, jotta voitaisiin luoda sellaisia opintosisältöjä, jotka vastaisivat työelämän tarpeita – on tärkeää kouluttaa juuri sellaista väkeä, jota työpaikoilla tarvitaan. Esimerkiksi tietoteknisellä alalla tarpeet vaihtelevat tiuhaan tahtiin ja on tärkeää, että myös oppilaitoksissa pysytään ajan tasalla näistä muutoksista. Ei ole mitään järkeä kouluttaa opiskelijoita tehtäviin, jotka ovat työelämän näkökulmasta jo vanhanaikaisia tai jollaisille ei ole työelämässä enää kysyntää! On tärkeää, että koulutus antaa opiskelijoille välineitä, joiden avulla he voivat ottaa haltuun mahdollisimman pian uuden työpaikkansa käytännöt.

Työharjoittelu

Työharjoittelu palvelee parhaimmillaan myös työnantajaa. Monella alalla ylimääräiset ”auttavat kädet” ovat tarpeen. Toisinaan työelämää tosin syytetään jopa siitä, että se käyttää opiskelijoita hyväksi saadakseen ilmaista työvoimaa paikkaamaan työpaikan työvoimavajetta – ja saadakseen omaa tulostaan parannettua. Joissakin tapauksissa näin voi ollakin.

Monesti saatetaan kuitenkin unohtaa, että vaikka työharjoittelijoista saattaa toki olla hyötyä työharjoittelupaikoissaan, niin heidän ohjaamisensa vie myös aikaa. Tästä syystä oppilaitosten tulisikin huolehtia siitä, että työpaikalla on olemassa vastuuhenkilö harjoittelijaa varten ja että tämä vastuuhenkilö on tietoinen omista vastuualueistaan. On tärkeää tehdä harjoittelusta tälle vastuuhenkilölle mahdollisimman sujuva kokemus, jotta hän mahdollisesti on kiinnostunut toimimaan ohjaajana myöhemminkin. Monesti on myös hyvä ajatus korvata ohjaajalle hänen työharjoittelun ohjaamiseen käyttämänsä aika.

Yllättävän usein käy niin, että työpaikalla huomataan jo harjoittelun aikana, että tietty harjoittelija on loistotyyppi ja että hänestä kannattaa pitää kiinni. Tällöin opiskelijalle saatetaan tarjota työsopimusta. Tällaiset tilanteet ovat loistavia, koska harjoittelija on tässä vaiheessa ehtinyt jo oppia talon tavoille ja taas toisaalta työpaikalla on jo ehditty nähdä hänen kykynsä. Tällaiset tilanteet auttavat säästämään työhaastatteluihin kuluvaa aikaa, koska usein sopivan työntekijän löytäminen haastattelujen kautta saattaa olla yllättävän vaikeaa ja aikaa vievää puuhaa. Samalla säästetään myös työntekijän perehdyttämiseen kuluvaa aikaa.

Opinnäytetyö

Opiskelijoiden tekemät opinnäytetyöt voivat tarjota työelämätahoille oivan tilaisuuden tutkia jotakin työyhteisössään vallitsevaa ongelmaa tai kehittää työpaikkansa käytäntöjä. Moni opiskelija tarttuu mielellään tällaiseen tilaisuuteen ja hyvin tehdystä opinnäytetyöstä voikin olla työpaikalle konkreettista hyötyä. On hyödyllistä saada ulkopuolinen taho esimerkiksi arvioimaan työpaikan käytäntöjä tai kehittämään niitä aikaisempaa toimivammiksi. Työntekijöiden voi olla haastavaa ehtiä itse miettiä tällaisia arjessa näkyviä käytäntöjä, minkä vuoksi onkin näppärämpää, että opiskelija tekee tämän.
Monesti myös työelämälähtöiset opinnäytetyöt ovat poikineet opiskelijoille työpaikkoja, sillä aivan kuten työharjoittelunkin kohdalla, myös työelämälähtöisen opinnäytetyön kohdalla saatetaan työpaikalla huomata joidenkin opiskelijoiden kohdalla, että kyseisestä opiskelijasta kannattaa ehdottomasti pitää kiinni. Tällainen opiskelija on jo tullut tutuksi talon tapojen kanssa eikä hänen perehdyttämistään tarvitse aloittaa aivan alusta hänen aloittaessaan uudet työtehtävänsä.

Opiskelijat ovat olleet mukana esimerkiksi kehittämässä omaishoidon käytäntöjä ja tämä onkin erityisen tärkeä kehittämiskohde, jossa opiskelijoiden työllä on erityisen suurta merkitystä. Opiskelijat ovat myös kehittäneet esimerkiksi keinoja, joiden avulla teknologiaa voitaisiin käyttää avuksi yksin asuvien vanhusten yksinäisyyden tunteiden helpottamiseksi. On väärin ajatella, etteivät ikäihmiset oppisi tai osaisi käyttää teknologiaa esimerkiksi pitääkseen yhteyttä ystäviinsä ja sukulaisiinsa. Pikemminkin pitäisi pyrkiä luomaan näistä laitteista niin yksinkertaisia ja helppokäyttöisiä, että niitä olisi mahdollista käyttää, vaikka esimerkiksi heikentynyt näkö aiheuttaisi haasteita teknisten laitteiden käytölle.

On tärkeää, että työntekijöitä valmistuu riittävän paljon

Joillakin aloilla kärsitään työvoimapulasta ja onkin tärkeää, että kultakin alalta valmistuisi riittävän paljon päteviä työntekijöitä. On kuitenkin myös tärkeää, ettei työntekijöitä valmistu liikaa, koska joillakin aloilla ollaan jo aivan päinvastaisessa tilanteessa ja moni korkeasti koulutettu valmistuu suoraan kortistoon. Tässä asiassa ollaankin melkoisen tasapainoilun edessä.