Oppilaitosten näkökulma

Oppilaitoksille on tärkeää, että opiskelijat työllistyvät mahdollisimman pian valmistumisensa jälkeen. On oppilaitokselle huonoa mainosta, jos juuri tietystä oppilaitoksesta valmistuneet opiskelijat työllistyisivätkin huomattavasti heikommin kuin saman alan jostakin toisesta oppilaitoksesta valmistuneet opiskelijat! Jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin, on tärkeää, että oppilaitokset käyvät jatkuvaa vuoropuhelua työelämän kanssa ja pysyvät jatkuvasti ajan tasalla alalla tapahtuvien muutosten osalta. Ei ole järkevää opettaa vanhentunutta tietoa eikä ole järkevää kouluttaa opiskelijoita suoraan kortistoon! Oppilaitosten on myös tärkeää huolehtia omasta imagostaan ja siitä, että niitä voidaan pitää oikeutetusti korkeatasoista opetusta antavina laitoksina.

On tärkeää myös oppilaitoksille, että työntekijöitä valmistuu riittävän paljon

On monessakin mielessä erittäin tärkeää, että kunkin alan aloituspaikat on oikein mitoitettu. Ensinnäkin tämä palvelee opiskelijoita, jotka voivat olettaa saavansa vetävältä alalta helposti työpaikan. Toiseksi tämä palvelee työelämää, joka voi olettaa löytävänsä riittävästi pätevää henkilökuntaa. Yhteiskuntaa tämä palvelee siinä mielessä, että työllistyneet vastavalmistuneet tarjoavat yhteiskunnalle verovaroja, kun taas työttömiksi jääneistä vastavalmistuneista aiheutuu yhteiskunnalle menoja. On myös oppilaitoksen etu, että sen kouluttamat opiskelijat työllistyvät mahdollisimman pian valmistumisensa jälkeen, koska tällaisia asioita tilastoidaan ja tilastot voivat vaikuttaa sekä oppilaitoksen määrärahoihin että opiskelijoiden tekemiin opiskelupaikan valintoihin. Oppilaitoksen jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että oppilaitos tuottaa tuloksia.

Palaute

Oppilaitosten on tärkeää kerätä palautetta antamastaan opetuksesta. On myös tärkeää, että tämä palaute hyödynnetään suunniteltaessa uusia opintokokonaisuuksia. Opiskelijoiden lisäksi oppilaitoksen on tärkeää käydä jatkuvaa vuoropuhelua työelämän kanssa ja selvittää millaisia tarpeita työelämä asettaa oppilaitoksesta valmistuneille opiskelijoille. On myös tärkeää selvittää, miten oppilaitoksesta valmistuneiden henkilöiden työelämävalmiudet ovat käytännössä vastanneet työelämän tarpeita. Jos tuntuu siltä, etteivät oppilaitoksesta valmistuneiden työelämävalmiudet vastaa työelämän tarpeita, on aika tehdä korjausliikkeitä. On tärkeää, että oppilaitoksen tarjoama koulutus vastaa sekä opiskelijoiden että työelämän tarpeita!

Imago

Oppilaitoksen on tärkeää luoda itselleen aikaansaava imago – imago oppilaitoksena, josta valmistuu hyvät työelämävalmiudet omaavia työelämän osaajia ja joka tarjoaa opiskelijoilleen sekä hyvät työelämävalmiudet että erinomaiset työllistymismahdollisuudet valmistumisen jälkeen. On tärkeää, että oppilaitoksen imago on uskottava niin opiskelijoiden, työelämän kuin päättäjienkin silmissä, koska tämä imago vaikuttaa esimerkiksi siihen, mihin oppilaitokseen tulevat opiskelijat ensisijaisesti haluaisivat ja millaisia määrärahoja oppilaitos saa.

Imagoon vaikuttaa esimerkiksi oppilaitoksen maine työelämän ja opiskelijoiden keskuudessa. Osa työnantajista esimerkiksi suosii tietyistä oppilaitoksista valmistuneita opiskelijoita. Myös opiskelijoiden keskuudessa oppilaitoksilla on tietty maine ja jo oman opinahjon mainitseminen saattaa luoda opiskelijasta tietyn kuvan muiden opiskelijoiden keskuudessa. Oppilaitoksen tulisi olla selvillä siitä millainen maine sillä on ja pyrkiä kiillottamaan tätä kuvaansa.

Kansainvälisyys

Myös oppilaitoksen kannalta on tärkeää tehdä kansainvälistä yhteistyötä. Pienenä maana Suomen on erityisen tärkeää solmia yhteistyösuhteita myös maan rajojen ulkopuolelle. Tästä syystä onkin tärkeää, että opiskelijoilla on mahdollisuuksia esimerkiksi ulkomailla suoritettaviin harjoittelu- tai vaihtojaksoihin, joiden aikana he saavat kansainvälisiä kokemuksia sekä mahdollisuuden kohentaa kielitaitoaan. On myös tärkeää hyödyntää näiden vaihdosta palanneiden opiskelijoiden kokemuksia! Vastaavasti Suomessa tulisi hyödyntää meille vaihtoon tulevien opiskelijoiden kokemuksia. Suomi on monelle ulkomaalaiselle opiskelijalle erityisen mielenkiintoinen opiskelumaa – onhan suomalaisella koulutuksella erittäin hyvä maine.

Johtopäätöksiä

On erittäin tärkeää sekä opiskelijoiden, oppilaitosten että työelämän kannalta, että oppilaitoksista valmistuneet korkeakoulutetut työllistyvät mahdollisimman pian valmistumisensa jälkeen. Tämä auttaa saamaan yhteiskunnalle verovaroja ja pitämään oppilaitosten imagon kunnossa. Työelämälle tämä on myös erittäin tärkeää, koska riittävä määrä päteviä alalle valmistuvia henkilöitä auttaa takaamaan, että työpaikoille löydetään hyviä työntekijöitä. Vuoropuhelu edellä mainittujen tahojen sekä maamme päättäjien kesken on ensiarvoisen tärkeää, jotta koulutuspäätökset vastaisivat kaikkien merkityksellisten tahojen tarpeita ja toiveita.